باب اول گلستان سعدی - در سیرت پادشاهان

حکایت 1 : در یکى از جنگها، عده اى را اسیر کردند و نزد شاه آوردندحکایت 2 :یکى از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را در عالم خواب دیدحکایت  3 : ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیرحکایت 4 : طایفه ی دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند